Digitala verktyg som hävstång i BFL – bedömning för lärande

Hej! 

Kul att du har hittat hit! Just nu skriver jag inte aktivt i denna blogg, men jag hoppas att du hittar något användbart här ändå! Planen är att återuppta skrivandet igen, så håll koll! 

Allt gott så länge, 

Hälsningar Sylvia

(För er som inte vet så bloggade jag också på Pedagog Huddinge och ibland förekommer samma inlägg i båda bloggarna!)

För ett tag sedan höll jag i en utbildning som handlade om hur man kan använda sig av teknik som stöd i BFL, bedömning för lärande. Det uppstod mycket intressanta diskussioner under utbildningen, och återigen slog det mig hur viktig reflektions- och diskussionsstid för pedagoger är. Något annat som är viktigt, är att som pedagog se värdet av återkopplingen från eleverna. Att göra något av den feedback man får. Att visa eleverna att man gör något av den. Att göra det är att lyssna. Det i sin tur leder till en mer öppen kommunikation, och eleverna blir delaktiga i lärandeprocessen. Du som pedagog utvecklas. Detsamma gäller självklart också eleverna: Att de gör något med den feedback de själva får, annars är den ju tämligen meningslös. Meningslös är den också om man inte vet målet, och stegen man måste ta på vägen dit. Allt detta och mycket mer handlar BFL om.

Jag kommer att skriva en rad kortare artiklar med tips på hur de olika principerna i BFL kan få stöd av tekniken. Här kommer en sammanfattning av de fem nyckelstrategierna i BFL:

De fem nyckelstrategierna är:

 1. Tydliggöra mål och kriterier för elever
 2. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet
 3. Kontinuerlig återkoppling som för lärandet framåt
 4. Kamratbedömning – aktivera eleverna som lärresurser för varandra
 5. Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess (självbedömning)

LÄS MER HÄR OM BFL

DEL 1 – Kamratbedömning (aktivera eleverna som lärresurser för varandra)

Jag börjar med kamratbedömning. I John Hatties forskningsresultat är kamratrespons en mycket betydande faktor, och har du inte sett ”Austins Butterfly”, som verkligen synliggör effekten av feedback och kamratrespons, så rekommenderar jag att du gör det. Se den gärna tillsammans med dina elever och diskutera den med dem!

 

 C3B4ME = ”See Three Before Me”

Just detta kräver nödvändigtvis inga digitala verktyg, men kan göras via Facebook, Twitter, Google+, Instagram eller liknande. Det är ett enkelt sätt att uppmuntra till att lära sig av varandra OCH att aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess. Alltså, uppmuntra eleverna att fråga tre klasskamrater innan de frågar dig som lärare!

Kamratrespons via röst- och filminspelningar

Här finns det många möjligheter. En app som man kan använda sig av -och som för övrigt är mycket användbar i många andra sammanhag- är Explain Everything. Det är lätt att skapa röstinspelningar till bilder eller dokument. Eleven kan t ex ladda upp en text till appen, och spela in feedback till sin kamrat, göra markeringar/pilar eller skriva kommentarer. Det är också enkelt att spela in en kort film där man ger feedback. Ett sätt att förenkla och tydliggöra arbetet med feedback är att skapa checklistor tillsammans med eleverna utifrån kunskapskraven. Vilka delar ska finnas med? ”Two stars and a wish” är ett annat sätt, där eleverna ska välja ut två saker som är bra och något som kan utvecklas.

explaineverything

Explain Everything (29 kr)

Klicka HÄR för att läsa mer om appen och titta på en instruktionsfilm.

En annan app som man kan använda sig av är SoundCloud-appen som man kan göra ljudinspelningar med. Läs mer HÄR.

336353151

Sound Cloud (gratis)

BookCreator

Book Creator (49 kr)

Läs mer om appen HÄR.

I Book Creator kan man också både spela in ljud och dokumentera en lärprocess med bilder och text. Varför inte låta eleverna skapa en egen loggbok där man tar hjälp av kamrater som kan välja att skriva eller spela in feedback?

Man kan också arbeta med delade dokument på olika sätt, där eleverna ger feedback i molnet. Möjligheterna är många!

 

Annonser

Tankar inför BETT 2015

Imorgon lyfter ett stort antal HUDDBETT-are mot BETT 2015 (pedagoger och skolledare från Huddinge kommun), och jag måste erkänna att jag inte ser fram emot…FLYGRESAN! Jag har kommit att avsky flygresor, och ju mer jag har flugit, desto värre har det blivit….och det blev ett antal flygningar under min studietid i USA, när jag pluggade Computer Information Systems, på DeVry Institute of Technology i Kansas City, MO.  Ja, jag gav mig av direkt efter avslutad grundskollärarutbildning och tog ännu en examen i USA, år 2002. Men varför valde jag att hoppa på ännu en utbildning? Jo, jag ansåg att jag hade så otroligt lite kunskaper inom IT, och jag kände att som pedagog behövde jag mer kunskap och allmänbildning inom området.

Flygresorna till trots, så har jag idag stor glädje och nytta av utbildningen så som jag en gång hoppades att jag skulle få:  att få syssla med IKT och skolutveckling.  Det är utvecklande, roligt och givande att få arbeta som IKT-pedagog i Huddinge kommun, och vi är i en mycket spännande fas med digitaliseringen av skolan.

BETT 2014 var fantastiskt, och jag har en känsla av att i år kommer det bli ännu bättre! Det finns mycket goda förutsättningar för att alla vi som får förmånen att åka ska kunna nätverka och mötas, både analogt och digitalt.

Med BETT 2015 får vi en gemensam grund, en gemensam omvärldsbevakning, som vi kan utgå ifrån i vårt fortsatta arbete med digitaliseringen av skolan.  Det är förstås oerhört viktigt som ett led i arbetet mot en mer likvärdig skola och transparens i kommunen.  Men framförallt för att ge våra barn och elever de bästa förutsättningarna att möta kraven på framtidens arbetsmarknad.

Det finns så mycket att se fram emot: Spännande och givande möten och nätverkande med alla HUDDBETT-are men också människor från många håll i Sverige och världen.  Många av oss är säkert där av liknande anledning, att på något sätt förbättra dagens skola. Kanske är det för att vi vill skapa en mer öppen och flexibel (skol) värld som mer och mer präglas av ord som ”collaboration”, ”innovation” och ”creativity” både i och utanför det egna klassrummet. 

Jag ser också mycket fram emot skolbesöket på Handcross Park, och efterföljande BETT-mässa med många intressanta föreläsningar, bl a den brittiske författaren Sir Ken Robinson, som förespråkar vikten av att ta vara på kreativitet i utbildning av ungdomar.

Så, även om flygresan i sig framkallar en del obehag hos mig, så kommer en mycket förväntansfull Sylvia att kliva av planet på Gatwick, LONDON, imorgon.

IMG_0547

Vi kanske ses i LONDON…eller till och med i Hyde Park under en löprunda?


Mer basket än pingis – ett professionellt förhållningssätt till bedömning

Ja, så säger Dylan William: ”mer basket än pingis” i klassrummen. Det han menar är redan en självklarhet i många klassrum: Att bedömningsprocessen ska ske kontinuerligt och inte på slutet. Att det är processen som är det viktiga, inte produkten.

Det som följer nu, är en mycket kortfattad version av Tankesmedjans mycket intressanta rapport: ”Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg/Att synliggöra det synliga lärandet”. Syftet med rapporten är att den ska kunna fungera som en handledning med många konkreta tips på arbetsgång och organisation för ett formativt arbetssätt för enskilda skolor.

Rapporten belyser möjligheter som faktiskt erbjuds i våra styrdokument om hur viktigt det är att ha ett professionellt förhållningssätt till bedömning:

Lärare behöver en gemensam grund som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet och som inte heller kan ifrågasättas med tyckande utifrån personliga åsikter och lekmäns egna erfarenheter av skolan och undervisning

Undervisning som bygger på det som forskningen idag lyfter fram som framgångsrikt för barn och elevers lärande kan stärka lärarkårens auktoritet och status.

Något som rapporten understryker är vikten av att skolans alla skolformer arbetar mot samma mål: Att synliggöra lärandet för eleverna.

Sammanfattning av Tankesmedjans rapport – mitt urval:

De fem nyckelstrategierna och kollegahandleding

Kollegahandledning har visat sig vara en framgångsrik metod i den pedagogiska utvecklingen på skolor runt om i landet. Tankesmedjan valde att genom kollegahandledning som metod utgå från ”de fem nyckelstrategierna” i formativ bedömning, från början framtagna av den brittiske skolforskaren Dylan William: Att tillsammans med sina kollegor utgå från nyckelstrategierna skapar tydlighet med gemensamma referensramar och ett gemensamt språk som kan användas oavsett skolform och oavsett ämne. Tankesmedjan poängterar vikten av en röd tråd när det gäller bedömning hela vägen från förskolan till gymnasiet.

De fem nyckelstrategierna är:

 1. Tydliggöra mål och kriterier för elever
 2. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet
 3. Kontinuerlig återkoppling som för lärandet framåt
 4. Kamratbedömning – aktivera eleverna som lärresurser för varandra
 5. Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess (självbedömning)

(Jag har tidigare skrivit om hur man med stöd av digitala verktyg kan synliggöra lärprocesser på olika sätt: Kamratbedömning – Lärarbedömning – Självbedömning m.m.  och Synligt lärande med stöd av digitala verktyg – länksamling.)

Enkäter som kartläggningsverktyg

När man som enskild skola vågar släppa på kontrollen och ge sig in i ett förändringsarbete, måste man ta reda på ”nuläget”: För att veta vilken riktning, vilka beslut och vilka åtgärder som ska tas, måste man veta utgångspunkten.

Tankesmedjan tog fram ett enkätverktyg för att kartlägga nuläget. Man sammanställde intervjufrågor för barnen/eleverna och ett antal frågor för pedagogerna som en form av självskattningsverktyg.

Utifrån kartläggningen valde sedan pedagogerna ett utvecklingsområde, som man arbetade vidare med tillsammans med kollegor och skolledare. Som ett exempel, kanske man kom fram till att kamratbedömning var något som saknades som ett moment i undervisningen, och i samråd och diskussioner med både elever och pedagoger hittade man sätt att ta in detta i undervisningen. (Enkätfrågorna finns med som bilaga till rapporten). Rapporten presenterar en arbetsgång för hur man påbörjar arbetet utifrån kartläggningen på en skola.

Synliggöra lärandet för eleverna

Rapporten ger många exempel på hur man kan synliggöra lärandet för eleverna, inspirerat dels av Christian Lundahls bok ”Bedömning för lärande”, dels av de diskussioner som fördes under Tankesmedjans seminarier.

Några exempel på detta är vikten av kontinuerlig respons till eleverna på det pågående arbetet, och att tydligt koppla responsen till målen. Responsen, feedbacken eller återkopplingen måste vara konstruktiv och hjälpa eleven vidare i sitt arbete.

brajobbat

Att bara kasta ur sig glada tillrop som – Bra jobbat! Leder inte eleven framåt och upplevs inte som särskilt seriöst

Ett annat sätt att medvetandegöra eleverna om sitt eget lärande är kamratrespons och diskussioner i helklass:

Om många elever i klassen har problem med t ex. samma förmåga, kan detta diskuteras och utvecklas i helklass istället för med var och en av eleverna, som ett sätt att effektivisera arbetet och använda elevernas kunskaper tillsammans i diskussioner

Att arbetet i klassrummet bör präglas av alignment är en annan aspekt som tas upp, Det innebär att man som pedagog säkerställer att mål, undervisning och bedömning är i linje med varandra för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

Bedömning för lärande är en pedagogisk metod där processen är viktigare än produkten. Det handlar om att eleven ska lära sig hur den ska förbättra sitt arbete. Eleverna ska ha verktygen, förmågan, färdigheten och förtrogenheten. Detta är viktigare än det specifika resultatet på ett visst prov vid en viss tidpunkt.

Det finns givetvis många fler konkreta exempel på att synliggöra lärandet för eleverna att hämta i rapporten. Länk längre ner i inlägget!

Utmaningar

Förändringsarbete kräver tid och engagemang och mandat från skolledningen och är en långsiktig process. Om detta och mycket annat föreslår jag att du läser mer om här:

Länk till Tankesmedjans rapport som också är källan till detta inlägg.

 

 

 

 

 

 

 

iPaden som stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter

Igår hade jag den stora förmånen att delta på Inläsningstjänsts gratis-seminarium som handlade om ”Rätt förhållningssätt och verktyg i arbetet med elever med dyslexi”, ett seminarium som snabbt blev fullbokat.

logopeden_i_skolan

Jag delar med mig av några tankar som jag fick med mig samt ett urval av konkreta tips på digitala verktyg som Johanna Kristensson (som även driver bloggen”Logopeden i skolan”) tipsade om: Hon pratade om vikten av att inte vänta med att sätta in rätt stöd: gärna i F-klass eller från årskurs ett på höstterminen. Med alternativa verktyg kan man både förebygga och kompensera vid läs- och skrivsvårigheter. Vänta aldrig med att sätta in de alternativa verktygen, det ska aldrig krävas en diagnos för att få tillgång till rätt verktyg. Det är alltid behovet som ska styra. Alternativa verktyg är bra för ALLA elever!

”En iPad kan bli en lärplatta beroende på HUR man väljer att arbeta med den”

”Tekniken i sig är bara teknik. Den kan aldrig ersätta peronliga möten eller pedagogiskt arbete”

”Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing it’s studpid” -Albert Einstein

fishClimbingaTree

 

 

 

 

 

 

 

(från Johannas föreläsning)

 

Några konkreta tips:

Inbyggda funktioner i iPaden (version iOS 8.1):

Aktivera talsyntesen: ”Tala markering”:

1. Gå till Inställningar -> Allmänt -> Hjälpmedel ->Slå på Tala markering

Funktionen är aktiverad när den är grön. Här kan du också styra hastigheten samt gå vidare för att hämta en förbättrad röstkvalitet genom att klicka på alternativet ”Röster”.

iPad_talamarkering

Aktivera Läsvyn

Aktivera ”Läsvyn” för en renare läsarvy som rensar bort störningsmoment från webbsidor, t ex blinkande annonser. Här är samma webbsida, första bilden utan och andra med läsvy.  Du aktiverar läsvyn genom att klicka på de streckade linjerna som dyker upp längst ut till höger i adressfältet på webbläsaren.

Utan läsvy:

utan_lasvy

 

 

 

 

 

 

 

Läsvy aktiverad:

med_lasvy

 

 

 

 

 

 

 

Här aktíverar du läsvyn:

aktivera_lasarvyn

 

 

 

 

En ny svensk dikteringsfunktion i iOS8:

Efter att du uppdaterat din enhet (iPhone eller iPad) till iOS8 kommer du att få tillgång till dikteringsfunktionen, som dyker upp som en mikrofonsymbol i tangentbordet, och finns alltså tillgänglig i ordbehandlingsprogram, e-postprogran och meddelanden etc.

dikteringsfunktionTänk på att Siri (under Inställningar -> Allmänt) måste vara påslaget! Tala långsamt och tydligt. Säg punkt, komma etc. där det ska finnas. Pröva! Fungerar riktigt bra!

Klicka på mikrofonen och kör!

 

 

Andra taligenkänningsappar:

Dragon Dictation

dragondictation

 

 

 

 

Voice Assistant (19 kr)

voiceassistant

Anteckningsappar

Notability (22 kr)

notabilityapp

Lätt att organisera sina anteckningar, spela in ljud samtidigt som du antecknar och navigera enkelt tillbaks till ett visst stycke genom att klicka på ett ord (text och ljud är synkade). Infoga bilder, markera, m.m.

 

AudioNote (38 kr)

audionote

Fungerar på samma vis som Notability med skillnaden att du får en tidsangivelse under tiden du antecknar.

Daisy-appar

Legimus (gratis)

legimusEn guldgruva för elever med läshinder, kopplad till MTM:s katalog Legimus, med ca 100 000 inlästa böcker i DAISY-format.

”För att få använda Legimus måste man ha någon form av läsnedsättning. Det behöver dock inte vara en diagnostiserad dyslexi eller synskada. Läs om vem som har rätt till inlästa läromedel på MTM:s hemsida. Via en auktoriserad bibliotekarie kan man få ett konto som ger tillträde till hela Legimus katalog”.

källa: http://www.skolappar.nu/legimus/

Inläsningstjänst (gratis för elever/pedagoger i Huddinge kommun)

inläsningstjänstInlästa lärmedel för alla elever! Lyssna direkt i telefonen eller lärplattan.

 

Översättningsappar

Worlddictionary (gratis)

worlddictionary

 

Riktigt häftig app där du med lärplattan eller telefonen zoomar in på ett visst ord med kameran och appen översätter omedelbart ordet du pekar på! Du kan få ordet uppläst med ett klick på högtalarikonen. Snabbt! Enkelt! Eleven kan snabbt slå upp ordet och därefter fortsätta läsningen utan att behöva tappa flytet.

Google Translate (gratis)

googletranslate

Du kan skriva och lyssna på ord och meningar, samt läsa in orden som du vill översätta.

 

SayHi Translate (38 kr)

sayhiÖversätter till många olika språk och stödjer både ljud och text som du sedan också har möjlighetat att dela via meddelanden, e-post eller Facebook.

 

MyScript Calculator (gratis)

myscriptcalculator

Gör om dina handskrivna siffror och tecknen till digital text på skärmen, och räknar ut!

 

Om Wittingmetoden – Ann-katrin Swärd

Ann-Katrin Swärd föreläste om Wittingmetoden under seminariumet, mycket intressant! Här kan du lyssna på en podcast med henne, klicka på bilden för att komma dit!
wittingmetoden

 

 

 

 

 

 

 

Ordmoln – kreativt presentationsverktyg!

Ordmolnen har hängt med ett tag, men du kanske är en av dem som inte har sett vinsten med att använda sig av dem? Kanske har du inte provat ordmolns-verktyget Tagxedo som möjliggör fantastiska kreationer! Exempel och instruktioner hittar du längre ned på sidan.

Varför ordmoln…?

Varför inte presentera ett nytt arbetsområde för dina elever med ett ordmoln? Eller låta eleverna använda ordmoln för att presentera sig själva, en historisk händelse eller kanske sitt drömresmål… eller något annat av intresse? Kanske kan man diskutera målen för ett arbetsområde gemensamt i klassrummet och skapa ett ordmoln för att visualisera målen och tankarna med ett ordmoln? Eller varför inte en nyhetsartikel, en dikt eller låttext?

Det är enkelt! -Får man lov att säga det…? Principen är att ordmolnet skapas utifrån de nyckelord eller textstycke som du själv väljer ut, klistrar in i en tom textruta, och vips, ordmolnet är skapat. De ord som förekommer oftast kommer att sticka ut med större bokstäver ur ordmolnet, och det kan man givetvis styra över själv, om man vill.

Det finns några olika webbaserade gratis ordmolnsverktyg att välja mellan:

Wordle – Enkelt och smidigt verktyg, går att göra vissa formateringar

Wordsift – Också enkelt med några formateringsmöjligheter

Tagxedo – Enkelt med ganska många möjligheter till formatering och andra fiffiga funktioner

iPad app:

wordcollage  Word Collage (7 kr)

Recension av appen och fler användningsområden på skolappar.nu

Presentation om Finland med Tagxedo

Som exempel, har jag skapat ett ordmoln i Tagxedo som handlar om Finland – där jag har mina rötter för övrigt! Som ni ser, kan man alltså själv bestämma formen på ordmolnet om man inte vill välja bland de befintliga formerna. Ett exempel som jag såg på Tim Rylands föreläsning var ett ordmoln om John Lennon, med hans ansikte som utgjorde formen. Riktigt snyggt kan det bli!

Klicka på bilden nedan för större format med interaktiviteten i behåll! Hur gjorde jag? Se instruktionsfilmen nedan som är i två delar. Den första visar grunderna i  hur du skapar ordmolnet och den andra delen hur du sparar ordmolnet antingen som en bildfil eller på webben.

Två länkade bilder med interaktivitet – klicka på bilderna!

Finland_2          Finland_2

För mer inspiration, kika in på bloggen 101 Ways to Use Tagxedo

No-hands-up, Exit Tickets och Flygande bedömning för ett inkluderande klassrumsklimat med stöd av IKT

Först några tankar sedan konkreta tips!

Som högstadieelev gick jag med darrande ben in till en del av klassrummen. Andra klassrum längtade jag till. Jag har många gånger efteråt funderat över varför det var på det här sättet och kommit fram till ett svar, som jag tror stämmer: Jag var rädd för att räcka upp handen! Rädd för att bli tillfrågad och svara fel. Ja, så var det faktiskt. Och jag var inte ensam om upplevelsen. I en del andra klassrum var det tvärtom. Där viftades det med armarna när våra lärare ställde frågor. Ett tillåtande klimat. Däremot kom inte alla till tals ändå. Och visst fanns det alltid några som aldrig räckte upp handen, inte ens i det ”tillåtande” klassrummet.

Eftersom jag (och forskningen!) tror på formativa arbetssätt kommer här lite enkla tips, både digitala och analoga, för ett klassrum där alla kan komma till tals. Tänk dej ett klassrum där den gyllene regeln är ”No-hands-up”. Alltså, ingen handuppräckning där bara en elev får möjlighet att svara på en fråga. Istället får alla möjlighet att delta och aktiveras. Alla inkluderas. Det handlar om att synliggöra lärandet och inkludera alla elever. Att faktiskt ”tvinga” alla elever att delta i diskussioner och lärprocesser:

 

Det handlar om att sända signalen att elevens bidrag till diskussionen är en viktig del av den kollektiva lärprocess som sker i gruppen. Detta förutsätter att läraren kan följa upp och stimulera elevens svar vidare med hjälp av frågor. 
 
källa: http://www.bedomningforlarande.se/formativaprocesser/3/4

Nedan följer exempel på digitala verktyg som du kan använda dig av för No-hands-up, Exit-Tickets och Flygande bedömning.

 

1. Mentimeter skapar undersökningar i realtid:  Ställ en fråga och ange svarsaltrernativ och  låt eleverna rösta och svaren sammanställs av webbsidan. Tjänsten är gratis, ingen inloggning krävs!

 

mentimeter

 

2. Todaysmeet är också en webbaserad gratistjänst utan inloggning. Du skapar snabbt din fråga i ett rum som liknar ett ”chatrum”, där eleverna kan skriva in sina svar via sin enhet, och svaren publiceras i realtid.

todaysmeet

3. AnswerGarden påminner om Todaysmeet med skillnaden att det skapas ett ”ordmoln” där ord som upprepas hos de som svarat visas med större bokstäver. Också gratis och utan inloggning!

 

answergarden

 

 Mer inspiration och information!

Jag har tidigare skrivit ett inlägg om ”de fem principerna” i BFL – Bedömning För Lärande (Formativ bedömning) med stöd av IKT . Klicka här för att läsa mer.

Här får du tips på  sidor med inspiration och information om det formativa arbetssättet:

Padlet – Ett favoritverktyg – Patricia Diaz (här hittar du massvis av inspiration!)

Tips på praktiska metoder för att synliggöra lärandet – Camilla Lindskoug

 

En mycket bra miniföreläsning där Helena Wallberg ger sitt specialpedagogiska perspektiv på formativ bedömning:

 

Vill du veta mer om No-Hands-Up och Flygande bedömning kan du göra det här!

Rektor Lina bloggar om Exit-Tickets och mycket annat på sin blogg!

Öppna dörrarna mot världen med e-Twinning!

En av montrarna under SETT-mässan som jag stannade till vid var  eTwinnings. Det verkar otroligt roligt och spännande, och skolarbetet blir plötsligt ”på riktigt”, när du som elev får kommunicera och samarbeta med elever från andra länder på t ex engelska.  Det här är definitivt något som ligger på SAMR-modellens översta nivå; att transformera undervisningen. (Känner du inte till SAMR, kan du läsa mer HÄR). Att samarbeta över gränserna har varit möjligt länge, men det har nog aldrig varit enklare än vad det är just nu.  Med ”enklare” tänker jag på tekniktillgänglighet och hur enkelt det är att spela in både filmer och podcasts med t ex en iPad. Det är lika enkelt att koppla upp sig via Skype och öppna dörrarna ut mot världen. Och eftersom det är så enkelt, så har det väl aldrig varit mer naturligt att på detta sätt integrera IKT i undervisningen?

Fakta om eTwinning:

Med eTwinning kan du och dina elever samarbeta med lärare och elever runt om i Europa, och ni väljer själva hur ni vill att arbetet läggs upp, utifrån läroplanens mål. Man kan välja mellan ett stort antal färdiga projekt eller starta ett helt nytt. Det finns också möljlighet att för dig som pedagog delta i olika erfarenhetsgrupper, workshops och seminarier online.  Utöver detta är eTwinning:

 • enkelt
 • kostnadsfritt
 • roligt=motiverande
 •  ”på riktigt”!
 • erfarenhetsutbyte med andra kulturer
 • språkutvecklande
 • naturlig integration av IKT i undervisningen!
 • en del av Erasmus+, det europeiska programmet för utibldning, ungdom och sport

Här är ett exempelprojekt, Rainbow Village, som utsågs till det bästa eTwinning-projektet av elever i åldern 12-15 år, i mars 2013. Projektet är ett samarbete mellan Frankrike, Grekland, Italien, Polen, Rumänien, Turkiet, Slovakien och Storbritannien där både elever och lärare  delar med sig av sina erfarenheterfrån projektet.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL eTWINNINGS HEMSIDA!

Kontaktpersoner hos eTwinning om du vill veta mer:

Anders Brännstedt, anders.brannstedt@uhr.se

Karin Kaikkonen, karin.kaikkonen@uhr.se

Petronella Odhner, petronella.odhner@uhr.se